Llyfrgellwyr

Llyfrgellwyr

Mae Pori Drwy Stori yn rhaglen newydd i'r Cyfnod Sylfaen, sy'n cynnig cyfleoedd ardderchog i greu cysylltiadau rhwng teuluoedd, ysgolion a llyfrgelloedd.
 
Mae Pori Drwy Stori wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru er mwyn cefnogi llythrennedd yn y Cyfnod Sylfaen ac fe'i lansiwyd ym mis Hydref 2012. Cafodd y rhaglen ei chynllunio ac fe'i cyflwynir gan Book Trust Cymru gydag arweiniad athrawon, llyfrgellwyr ac arbenigwyr ym maes llythrennedd. Nod Pori Drwy Stori yw gwella safonau llythrennedd a chynnwys rhieni a gofalwyr yn fwy drwy bartneriaethau lleol. Bydd plant sy'n dechrau yn y dosbarth derbyn mewn ysgolion a gynhelir yn gallu cymryd rhan yn y rhaglen.
 
Bydd Pori Drwy Stori yn darparu deunyddiau i ysgolion a theuluoedd gyda’r cwbl ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae'r Sialens Rhigwm yn seiliedig ar ddysgu ac adrodd rhigymau a barddoniaeth gynnar, mae Amser Llyfr yn darparu pecyn llyfrau am ddim gyda dau lyfr lluniau i'w mwynhau yn y dosbarth a gartref, ac mae Fy Llyfr yn rhoi'r cyfle i bob plentyn greu ei lyfr ei hun i'w gadw. Mae’r adnoddau rhifedd yn addas i amrywiaeth o alluoedd ac fe’u cynlluniwyd er mwyn helpu i gefnogi gofynion y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol newydd.

 

Mae Amser Stori yn newid - edrychwch am ddiweddariadau ym mis Medi.

Mae cyfleoedd i weithio gydag ysgolion lleol drwy Pori Drwy Stori yn cynnwys:

  • Cynnal perfformiad o rigymau yn y llyfrgell i ddathlu'r ffaith bod y plant wedi cwblhau'r Sialens Rhigwm, gan wahodd rhieni a gofalwyr i fynychu
  • Gweithio gydag ysgolion er mwyn trefnu i gyflwyno pecynnau llyfrau Amser Llyfr y plant, sydd am ddim, mewn digwyddiad arbennig yn y llyfrgell, unwaith eto gan wahodd rhieni a gofalwyr
  • Datblygu sesiwn i ysgolion yn seiliedig ar ystyried gwahanol genres, er mwyn rhoi llu o syniadau i'r plant allu creu eu llyfr eu hunain
  • Anfon rhestr llyfrau i ysgolion ar gyfer yr athrawon, neu lungopïo’r rhestr a'i rhoi i rieni, gan argymell llyfrau eraill sy'n gysylltiedig â Pori Drwy Stori: fel barddoniaeth a rhigymau neu lyfrau eraill gan awduron Amser Llyfr.

Adnoddau i lyfrgellwyr

Datblygwyd y llyfr i roi digon o le i bob plentyn greu ei stori ei hun.

Mae’r pecyn cymorth hwn yn llawn o syniadau hwyliog ar gyfer gwersi a gweithgareddau wrth ddefnyddio’r adnodd Fy Llyfr, ac maen nhw wedi’u hysbrydoli gan athrawon ar hyd a lled Cymru.

Adnodd rhifedd

Cafodd y cylchgrawn hwn, sy’n llawn o syniadau hwyliog, ei ddylunio er mwyn i blant fynd ag ef adref dros yr haf ar ôl eu blwyddyn yn y Derbyn. Mae’r gweithgareddau’n gysylltiedig â deilliannau’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd, gan annog plant i ymarfer eu sgiliau dros y gwyliau, drwy chwarae gemau gyda rhiant neu ofalwr.